Clubul de Speologie "Z" Oradea

Peștera din Valea Șesii

Paul DAMM

Preluare din revista Speomond, Numărul 3, 1998, pag. 28-29


Dealul Recea, situat în partea de nord-est a Munților Pădurea Craiului, prezintă cel mai dezvoltat endocarst pus în evidență pînă în prezent la noi în țară. Afirmația se bazează pe prezența în zonă a Peșterii Vîntului (48 km dezvoltare), dar în același timp și pe existența, puțin mai la vest de traseul Peșterii Vîntului, a Izbucului Izbîndiș, punctul de descărcare al unui presupus sistem hidrocarstic (ORĂȘEANU 1991).

Materialul de față își propune prezentarea unei cavități de dimensiuni medii, descoperită recent în aproprierea cumpenei de ape dintre cele două sisteme carstice vecine. Peștera relevă o importanță majoră în ceea ce privește cunoașterea genezei și evoluția carstului din regiune, respectiv cuprinderea unui depozit paleontologic de excepție. Cu resturi de Ursus spelaeus, Capra ibex carpathorum Koch și Ecuus transilvanicus (BOGDAN, 1995), Peștera din Valea Șesii este, după Peștera de la Someșul Rece, cel de al doilea sit paleontologic ca importanță, cu piese scheletice de Capra ibex carpathorum Koch.

Istoricul cercetărilor
P. din Valea Șesii a fost descoperită în aprilie 1993 de o echipă a cluburilor de speologie "Z", "Cristal" Oradea și "Silex" Brașov, formată din P. Damm, A. Terme, L. Bușu, A. Bogdan, împreună cu un grup de cursanți ai Stagiului de inițiere în speologie, în urma dezobstrucției unei mici intrări de peșteră din bazinul median al Văii Șesii. Explorările efectuate cu această ocazie, la care au mai luat parte V. Lascu, L. Nistor, D. Pitic și Sz. Szûcs, au avut ca rezultat punerea în evidență a unei rețele suborizontale de dimensiuni medii (204 m dezvoltare, 14 (-5; 9) m denivelare), materialul paleontologic descoperit fiind inventariat de V. Codrea și D. Bogdan, de la Departamentul de Geologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, în cursul lunii mai a aceluiași an.

Amplasament, litologie
Peștera este situată în partea de SV a Dealului Recea, în NE Munților Pădurea Craiului, la 840 m amonte de confluența cu Valea Mișidului, în versantul stîng al Văii Șesii, la o altitudine absolută de 498 m, la 15 m aval de confluența cu Pîrîul Recea.

Din punct de vedere litologic depozitele carbonatice ce apar în versantul stîng al Văii Șesii aparțin în exclusivitate triasicului (VĂLENAȘ, JURKIEWICZ, 1980-1981), fiind reprezentate de calcare negre anisiene și dolomite superioare anisian-ladiniane. Peste acest orizont se dispune discordant și transgresiv compluxul gresiilor cuarțoase (rhetian, hettangrian-sinemurian), care de altfel ocupă și întreaga zonă de la sud de Valea Șesii.

Tectonic zona aparține în totalitate Unității de Bihor-Pădurea Craiului, caracteristică arealului fiind prezența brahianticlinalelor și brahisinclinalelor orientate SV-NE. Dealul Recea reprezintă un sinclinal, limitat la est de anticlinalul Mișidului, iar la vest și sud-est de falii cu sărituri mici, dar cu importanță majoră în evoluția carstului din zonă. Astfel, autorii menționați mai sus ridică problema limitării spre sud a Peșterii Vîntului de către Falia Șesii, precum și posibilitatea existenței unei conexiuni între sistemul P. Vîntului și cel de la Izbucul Izbîndiș, motivată prin existența unei falii, decelată pe aerofotograme, dispusă între V. Șesii (aval de Ponorul Recea, tributar P. Vîntului ORĂȘEANU, GASPAR, 1980-1981) și Izbucul Izbîndiș. Este posibil ca falia să reprezinte un vechi dren în această direcție, rolul său nefiind clarificat pînă în prezent.

Pestera din Valea Sesii Morfologie și morfometrie
De la o minusculă intrare de versant (0,8/0,3 m), situată la 5 m altitudine relativă, se pătrunde într-un tub freatic ascendent, care după 9 m, la cota +1,8, debușează într-o galerie cu secțiuni largi. Din acest punct se desprinde un prim sector puternic ascendent, format din două hornuri cu secțiune circulară, urmate de un pasaj suborizontal, care atinge cota maximă a cavității la +9 m.

Revenind la cota +1,8, galeria principală a peșterii, începînd cu vechea intrare, în prezent obturată de prăbușiri și concrețiuni masive, prezintă secțiuni largi, în medie 2,5/2,5 m, podeaua fiind acoperită cu un depozit masiv de galeți rulați și bolovănișuri angulare, ce provin din prăbușiri mai mult sau mai puțin recente, iar de la 25 m de la intrare de diverse piese scheletice. Piesele scheletice se prezintă, în mare parte, rulate, frecvența lor sporită în profunzimile peșterii fiind un argument în favoarea direcției de curgere de la intrare spre terminusul cavității a vechiului curs activ.

Pestera din Valea Sesii, sectiune La 51 m de la intrare (cota -1), după efectuarea în plan a unei "bucle" aproape complete, se interceptează un sector labirintic (dezvoltat pe o importantă fractură orientată NE-SV), format dintr-o galerie îngustă și înaltă (1ś1,5/3ś5m), cu nivele de eroziune relativ estompate, avînd o lungime de 36 m. Acestui sector i se racordează în partea de nord o galerie descendentă, colmatată la -5 cu argilă, un scurt nivel superior și o laterală de dreapta, tot descendentă, dezvoltată pe o diaclază paralelă, cu urme evidente de spălare (infiltrații provenind dintr-un horn și din porțiunea terminală a peșterii, dezvoltată sub porțiunea inferioară, de tip "sohodol carstic" a Pîrîului Recea).

Actuala porțiune finală a peșterii constă dintr-o galerie strîmtă, obturată parțial de concrețiuni calcitice masive. Dezvoltarea este de 204 m, iar denivelarea de 14 (-5; +9)m. Continuarea explorărilor este posibilă doar în cazul efectuării unor decolmatări masive în zona finală.

Geneză și evoluție
Situarea intrărilor (intrarea actuală și vechea intrare, în prezent colmatată) practic pe planul Faliei Șesii, care aduce în contact anormal calcarele din nord cu gresiile cuarțitice de la sud, prezența în subteran a galeților cuarțitici, rularea pieselor de la intrare spre profunzimile cavității, susțin ipoteza formării peșterii pe seama unei vechi pierderi a Văii Șesii. Referitor la destinația acestor ape, intră în discuție doar două posibilități: P. Vîntului (relație demonstrată la nivelul actualelor pierderi din zonă), sau Izbucul Izbîndiș (dirijate pe falia dintre V. Șesii și Izbucul Izbîndiș).

Din punct de vedere altimetric, P. din Valea Șesii (498 m alt.) prezintă o corelație evidentă cu nivelul superior al P. Vîntului (320 m alt.) care atinge cote absolute de 480-490 m (în galeria Mikulas -. Vremir, comunicațe verbală), practic identice cu cel al presupusei insurgențe, orizontalitatea pronunțată fiind o caracteristică a regimului epifreatic în care a luat naștere rețeaua.

În consecință, la nivelul Dealului Recea, într-o primă fază, ne apare imaginea unei zone de înbibare generală determinată de pierderile Văii Șesii de-a lungul planului faliei, încă în perioada de dinaintea decopertării calcarelor. Atingînd stratul de calcare, pierderile s-au intensificat, culminînd cu formarea unui dren propriu prin P. din V. Șesii, spre una dintre resurgențele amintite. Ponorul a funcționat pînă la finele pleisocenului mediu-baza pleistocenului superior, cînd datorită scăderii debitelor din perioada glaciațiunii Würm, puterea de transport a apelor scade brusc, determinînd o colmatare progresivă a căilor de drenaj. Această perioadă corespunde de altfel și acumulării pieselor scheletice, amplasate de o fază activă tardivă.

Din holocen, sub influența unei puternice eroziuni regresive, este distrusă treapta antitetică formată, V. Șesii părăsește drenul subteran colmatat în favoarea celui inițial, de suprafață, spre Valea Mișidului. Concomitent cu această captare este decapată eroziv vechea intrare, (situată inițial amonte de actuala confluență cu V. Recea), are loc colmatarea ei datorită proceselor de versant și sub influența apelor se formează în imediata apropiere o mică peșteră ascendentă, care în urma prăbușirii unui perete comun va da naștere la actuala intrare a peșterii.

Concluzii
În consecință se poate afirma că Peștera din Valea Șesii este prima pierdere organizată identificată, care face parte dintr-un nivel, azi fosil, de drenaj, cu implicații certe în geneza și evoluția Peșterii Vîntului, ambele situate în același ax de sinclinal. În pofida situării peșterii în aproprierea cumpenei de ape hidrogeologice dintre bazinul Izbucului din Poiana Frînturii (P. Vîntului) și bazinul Izbucului Izbîndiș, în stadiul actual al cercetărilor nu deținem date care să confirme tentanta ipoteză a unui vechi dren spre acesta din urmă, care datorită dirijării actualelor pierderi spre P. Vîntului, ar putea oferi posibilitatea joncționării celor două mari sisteme.

Bibliografie
BOGDAN, D., 1995, Studiul geologic și paleontologic al zonei din Valea Mișid, cu privire specială asupra faunei cuaternare. Lucrare de licență, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca.

DAMM, P., LASCU, V., 1994, Explorări în zona Șuncuiș-Mișid. Ardealul speologic nr. 4/1994, pp. 82-83, Cluj Napoca.

ORĂȘEANU, I., 1991, Hydrogeological map of Pădurea Craiului Mountains. Theoretical & Applied Kastology, vol. 4, pp. 97-127, Bucharest.

VĂLENAȘ, L., JURKIEVICZ, A., 1980-1981, Studiul Complex al carstului din Zona Șuncuiuș-Mișid (Munții pădurea Craiului). Nymphaea VIII-IX, pp. 311-378, Oradea.